Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 16/2009: "Innowacje jako przedmiot polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej"

Autor: Jarosław Kit & Ałła Bohdan |
19.06.2009

Termin „innowacja” oznacza nowe naukowo-techniczne osiągnięcia, nowe rozwiązania jako rezultat wprowadzenia nowości. Rozwój innowacyjny można scharakteryzować jako proces strukturalnego doskonalenia ekonomii narodowej, jaki odbywa się przeważnie poprzez praktyczne wykorzystanie powiązania ze zmianami jakościowymi dla podwyższenia osiągnięć produkcyjnych, podniesienia jakości produktu, wzmocnienia narodowej siły przebicia w konkurencyjności i przyspieszenia postępu socjalnego w społeczeństwie. Współczesny stan działalności innowacyjnej w Ukrainie wskazuje, że będzie ona pozostawać problemem w rozwoju państwa. W Polsce proces rozwoju zachodzi w szybszym tempie, a działalność innowacyjna znajduje swoje miejsce w różnych dziedzinach.

 

"POLICY PAPERS" Nr 17/2009 "Technologia CCS a polityka bezpieczeństwa energetycznego UE"

Autor: Tomasz Niedziółka |
13.06.2009

Rynek energii w XXI w. stał się nie tylko miejscem sprzedaży i kupna energetycznych dóbr, lecz także areną politycznych przepychanek. Pojawiła się tym samym nowa możliwość uprawiania polityki międzynarodowej. Okazało się bowiem, że nierówności w sferze gospodarczej mogą mieć istotny wpływ na kształt międzynarodowego ładu politycznego. Sytuacja taka stworzyła istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw i regionów świata. Unia Europejska, zauważając powagę sytuacji w jakiej się znalazła, zaczęła w końcu inwestować w alternatywne wobec obecnych technologie pozyskiwania energii. Jedną z nich jest technologia czystego węgla – CCS (Carbon Capture Storage), zakładająca oparcie energetyki Unii nie o gaz, a o węgiel.

Biuletyn OPINIE nr 14/2009: "Psychologiczne aspekty terroryzmu - zarys problemu"

Autor: Tomasz Otłowski |
12.06.2009

Zjawisko terroryzmu, jako narzędzia i środka realizacji określonych celów politycznych (o podłożu ideologicznym, religijnym bądź innym), staje się czynnikiem coraz wyraźniej obecnym w stosunkach międzynarodowych w ostatniej dekadzie. Co więcej, jest wysoce prawdopodobne, że trend ten będzie się w najbliższej przyszłości nasilać, głównie ze względu na zauważalną radykalizację
postaw politycznych i światopoglądowych w wielu częściach globu, a także swoistą atrakcyjność terroryzmu, jako relatywnie nieskomplikowanego i „taniego” narzędzia osiągania konkretnych celów w polityce. Terroryzm – w różnych postaciach i formach – ma więc wszelkie szanse stać się jednym z najważniejszych czynników kształtujących rzeczywistość międzynarodową XXI wieku. Tym
samym warto przybliżyć psychologiczne aspekty tego zjawiska, jako szczególnie istotne w analizie problemu.

"POLICY PAPERS" Nr 16/2009 "Strategiczny dialog rozbrojeniowy USA - FR"

Autor: Rafał Ciastoń |
02.06.2009

W dniu 5 grudnia tego roku wygasa Układ o Redukcji Zbrojeń Strategicznych (START I), podpisany pomiędzy Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi w 1991 roku. USA i Rosja prowadzą obecnie rozmowy nad nowym porozumieniem. Jakie są szanse
jego wypracowania przed końcem roku?

"POLICY PAPERS" Nr 15/2009 "Geopolityczne znaczenie Turcji dla UE"

Autor: Dominik Jankowski |
13.05.2009

Kluczem do rozwiązania przynajmniej niektórych z geopolitycznych wyzwań stojących przed UE jest członkostwo Turcji w Unii Europejskiej. Pobodnie jak Ukraina, również i Turcja stanowi słynny „sworzeń geopolityczny”, umożliwiający w długiej perspektywie realny wpływ na militarne i polityczne wydarzenia w zapalnych punktach świata. Tym samym umożliwiłoby to również odwrócenie wielu obecnych niekorzystnych dla UE trendów geopolitycznych.