Jesteś na stronie:

Program

W celu realizacji swojej misji, Fundacja Amicus Europea rozwija projekty i inicjatywy. Wszystkie inicjatywy mają charakter długofalowy i często powstają przy współpracy partnerów krajowych i zagranicznych. Szczególnie wysokie znaczenie ma praktyczne zastosowanie wniosków i rekomendacji z przedsięwzięć Fundacji. Główna forma działalności Fundacji to organizacja międzynarodowych debat i konferencji, jak również praca analityczna i ekspercka. Międzynarodowe spotkania odbywają się z udziałem przywódców i liderów środowisk opiniotwórczych i decyzyjnych z całego świata. Debaty propagują formę dialogu oraz koncepcję funkcjonowania życia publicznego, które utożsamiane są z Prezydenturą Aleksandra Kwaśniewskiego.

 

I. Program Integracji Europejskiej.

Celem Programu Europejskiego jest propagowanie dorobku i osiągnięć procesu integracji, jego krytyczna analiza, jak również dyskusja wokół najważniejszych wyzwań dla zjednoczonej Europy. Główną formą realizacji Programu Europejskiego są konferencje międzynarodowe, organizowane w Polsce i za granicą – we współpracy z partnerami zagranicznymi (inne fundacje i organizacje społeczne). W ramach Programu publikowane są zalecenia, raporty i analizy, organizowane szkoły letnie, wizyty studyjne i szkolenia dla młodych liderów z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

 

II. Program Transatlantycki.

Głównym zadaniem programu transatlantyckiego Fundacji Amicus Europae jest wszechstronna wymiana poglądów na temat szans i wyzwań dla dalszego umocnienia stosunków pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Jego uczestnikami są parlamentarzyści, rządowi i pozarządowi eksperci, dziennikarze, przedsiębiorcy; przedstawiciele aktualnej generacji przywódców jak i reprezentanci młodego pokolenia.

Poprzez realizację projektów w ramach programu transatlantyckiego, Fundacja Amicus Europae dąży do umocnienia relacji pomiędzy Polskę, Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Ważnym zamierzeniem jest poszerzenie wiedzy na temat Polski i naszego regionu Europy w środowiskach opiniotwórczych USA, a także rozwój długotrwałych kontaktów osobistych i zawodowych pomiędzy uczestnikami programu. Głównymi formami aktywności jest organizacja konferencji i seminariów, przygotowywanie opracowań, analiz i rekomendacji eksperckich, działalność wydawnicza, współpraca z mediami.

 

III. Program „Pamięć, Dialog i Pojednanie”.

Celem Programu „Pamięć, Dialog i Pojednanie” jest kontynuowanie wysiłków byłego Prezydenta RP na rzecz pojednania Polaków z innymi narodami. Pomimo znaczącego postępu tego procesu, nadal istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na rozmowę o przeszłości historycznej, relacjach obecnych oraz perspektywach na przyszłość.

Wielonarodowość i wielokulturowość, które przez setki lat czyniły z Polski kraj wyróżniający się tolerancją i pokojowym współżyciem wielu narodów, stały się wraz z wybuchem nacjonalizmów XX wieku przyczyną głębokich podziałów, konfliktów i zbrodni. Po II wojnie światowej pamięć o tych wydarzeniach uległa hibernacji, aby ze zdwojoną siłą wybuchnąć wraz z demokratycznymi zmianami 1989 roku. Przełom wieków był okresem powrotu to tamtych zdarzeń, świadkiem głębokiej debaty Polaków z przedstawicielami innych narodów, których historia i własne ambicje postawiły naprzeciwko siebie. Oparta na prawdzie i wzajemnym poszanowaniu pamięci, rozmowa ta przyczyniła się do zbliżenia Polaków z innymi narodami, a niekiedy także i do wybaczenia win – w imię wspólnego dobra przyszłych pokoleń.

Pomimo wspomnianych osiągnięć, proces pojednania daleki jest od dopełnienia. Program „Pamięć, Dialog i Pojednanie” ma na celu pobudzenie wymiany poglądów na temat historycznych związków Polaków z innymi narodami oraz krzewienie wiedzy na temat historycznego dorobku narodów tworzących Rzeczypospolitą. Szczególnym przedmiotem aktywności będą procesy dialogu i pojednania z narodem ukraińskim, litewskim i żydowskim.