Jesteś na stronie:

Scenariusze dla Grupy Wyszehradzkiej (English/ tekst w j.angielskim).

Autor: Fundacja "Amicus Europae" |
20.09.2018
Scenariusze dla Grupy Wyszehradzkiej (English/ tekst w j.angielskim).
Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej liczy już sobie ponad 26 lat. Fakt ten może być zaskakujący, jeżeli weźmie się pod uwagę rozbieżności poglądów i interesów państw członkowskich. Z drugiej strony rozwijająca się współpraca wyszehradzka jest dowodem żywotności idei współpracy regionalnej pomimo właśnie tych rozbieżności. Póki kraje członkowskie nie starają się wykorzystać tej współpracy dla własnych celów politycznych, póty ma ona sens i sprawdza się w praktyce. 
 
Takie są główne wnioski z analizy dra Ireneusza Bila, dyrektora Fundacji Amicus Europae, który poddał ocenie główne osiągnięcia i perspektywy dla rozwoju współpracy wyszehradzkiej. Analiza ma elementy foresight-u, gdyż kreśli trzy alternatywne scenariusze. Prawdopodobieństwo realizacji każdego z nich zależy nie tylko od politycznych konstelacji w Warszawie, Pradzie, Bratysławie i Budapeszcie, ale i szerszego kontekstu zmieniającej się sytuacji międzynarodowej. 
 
Tekst w j. angielskim (text in English). Tekst dra Bila oraz całość publikacji dostępna w PDF:

W kierunku europejskiej armii? Debata polityczna i percepcja w Polsce. (English/ tekst w j.angielskim).

Autor: Fundacja "Amicus Europae" |
17.02.2018
W kierunku europejskiej armii? Debata polityczna i percepcja w Polsce. (English/ tekst w j.angielskim).

Dyskusja o europejskiej obronności nie mogłaby się odbyć bez uwzględnienia koncepcji budowy armii europejskiej. Postulat ten wraca regularnie na europejskie salony polityczne, stając się źródłem polemik i komentarzy ekspertów, polityków i naukowców. Nie inaczej jest w Polsce, gdzie nie wzbudza on jednak szerokiego entuzjazmu; Warszawa pozostaje wierna tradycyjnym formom współpracy sojuszniczej i wojskowej, utożsamianym z Sojuszem Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz bliskimi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi.

Jak zatem kwestia europejskiej armii jest postrzegana przez partie polityczne, opinię publiczną i ekspertów w Polsce? Jakie są główne motywację w polityce bezpieczeństwa i czy podlegają one zmianie? Jaka wygląda bilans modernizacji polskich sił zbrojnych i ich potencjał w świetle europejskich trendów i wyzwań? Na ten i inne pytania odpowiada w artkule dr Ireneusz Bil, dyrektor Fundacji Amicus Europae. Tekst jest w języku angielskim i stanowi rozdział książki pt. Strategic Autonomy and the Defence of Europe – on the Road to a European Army? Bartels H-P, Kellner A.M., Optenhogel U. (ed.), Berlin 2018, Dietz Verlag.   

Projekt "Tożsamość i wizerunek Lewicy"

Autor: Fundacja "Amicus Europae" |
31.05.2017
Projekt

 W 2017 r. FAE i Forum Postępu zakończyło realizację dużego projektu badawczego pt. „Tożsamość i wizerunek Lewicy”. Partnerem merytorycznym i finansowym tego projektu była Fundacja Europejskich Studiów Progresywnych (ang. FEPS: Foundation for European Progressive Studies). Cel edukacyjny tego projektu to zainicjowanie debaty w ramach dyskursu publicznego na temat uwarunkowań obecnej pozycji lewicy politycznej w Polsce oraz wskazanie przesłanek prowadzących do rekonfiguracji tej pozycji w ramach następnego cyklu wyborczego. Cel badawczy projektu to identyfikacja, opis oraz wyjaśnienie głównych wymiarów autopercepcji tożsamości i wizerunku lewicy przez elity partyjne identyfikujące siebie jako lewicowe. 

W pierwszej fazie projektu, odbywającej się od grudnia 2016 r. do stycznia 2017 r., zgromadzono materiał empiryczny (dane sondażowe, artykuły naukowe, artykuły prasowe) na temat pozycji lewicy w systemie partyjnym III w okresie od 1989 r. do 2015 r. W tej fazie zaprojektowano, na podstawie analizy zgromadzonego materiału empirycznego, scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego, który będzie wykorzystany w drugiej fazie projektu. 

Druga faza projektu obejmowała kilka elementów. Pierwszy z nich to przeprowadzenie 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z lewicowymi politykami, którzy uczestniczyli w kształtowaniu pozycji lewicy w ramach polskiego systemu partyjnego. Ta faza obejmowała także przeprowadzenie cyklu konferencji programowych (Lublin, Wrocław, Olsztyn) i spotkania z ekspertami (politolodzy, socjolodzy).