Jesteś na stronie:

Raport Fundacji Amicus Europae "Rosja jako mocarstwo? Stan obecny i perspektywy"

Autor: Ireneusz Bil, Tomasz Otłowski |
01.01.2008
Raport Fundacji Amicus Europae

Raport Fundacji Amicus Europae "Rosja jako mocarstwo? Stan obecny i perspektywy". wykorzystuje tezy i wnioski, które stanowią dorobek spotkania dyskusyjnego zorganizowanego przez Fundację Amicus Europae na zasadach Chatham House Rules w dniu 19 grudnia 2007 roku. W dyskusji wzięli udział m.in.: Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995-2005; Adam Daniel Rotfeld, były Minister Spraw Zagranicznych RP, b. Dyrektor Instytutu SIPRI w Sztokholmie; Andrzej Załucki, b. wiceminister spraw zagranicznych i b. ambasador RP w Moskwie oraz inni.

Oprócz analizy sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Rosji, Raport zawiera również rekomendacje dla polskiej i europejskiej polityki zagranicznej.

Biuletyn OPINIE: "Rosja pod rządami Putina (2000 - 2007)"

Autor: Dominik Jankowski |
04.12.2007

Polityczne i gospodarcze znaczenie Federacji Rosyjskiej
na arenie międzynarodowej w okresie prezydentury
Władimira Putina (2000-2007) – próba bilansu.

W momencie objęcia władzy przez Władimira Putina 31 grudnia 1999 roku Federacja Rosyjska przeżywała następstwa wojny w Kosowie, prowadzonej pod auspicjami NATO. Przede wszystkim była to kolejna dotkliwa prestiżowa porażka Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej od czasu rozpadu ZSRR.
Na początku kadencji nowego prezydenta Rosja znalazła się w Europie Zachodniej na krawędzi izolacji.

Biuletyn OPINIE: "Polska a Irak. Co dalej z polską misją w Iraku?"

Autor: Tomasz Otłowski |
01.12.2007

Wybór nowego Sejmu i wyłonienie nowej większości rządowej to naturalny moment na rozpoczęcie debaty nad celowością i zakresem dalszego zaangażowania militarnego Polski w Iraku. Najważniejszymi elementami wpływającymi na decyzję co do przyszłości polskiego zaangażowania w Iraku powinny być:
- analiza sytuacji w tym kraju i perspektywy jej rozwoju;
- ocena szans realizacji podstawowych polskich interesów politycznych
i ekonomicznych, przyjętych cztery lata temu;
- analiza wpływu dalszego zaangażowania (bądź wycofania się) Polski w Iraku na stosunki RP z najważniejszymi sojusznikami, w tym zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi;
- ocena wpływu decyzji w sprawie udziału Polaków w operacji irackiej na formalny i propagandowy wymiar wojny z terroryzmem islamskim.

Biuletyn OPINIE "Stan stosunków transatlantyckich"

Autor: Małgorzata Soja |
14.09.2007

Relacje transatlantyckie to całość stosunków dwu – i wielostronnych miedzy Stanami Zjednoczonymi i Kanadą a państwami Europy zachodniej, zarówno na płaszczyźnie politycznej i bezpieczeństwa, jak i w wymiarze społeczno-ekonomicznym oraz kulturowym. Instytucjonalne ramy współpracy między USA i Unia Europejską wyznaczają obecnie cztery główne dokumenty: Deklaracja Transatlantycka, Nowa Agenda Transatlantycka oraz Transatlantyckie Partnerstwo Gospodarcze i Transatlantyckie Partnerstwo we Współpracy Politycznej. Stosunki pomiędzy oboma partnerami zza Atlantyku są kluczowym elementem Paktu Północnoatlantyckiego, pierwszego polityczno-wojskowego sojuszu Europy i USA, którego od 8 lat członkiem jest Polska.

W kontekście najnowszych wydarzeń na świecie związanych z walką z terroryzmem i sytuacją w Iraku, stosunki transatlantyckie stały się przedmiotem wielu analiz i komentarzy po obu stronach oceanu. Eksperci wskazują na wiele różnic dzielących Europę i Amerykę, stawiając pytanie, czy XXI wiek może wyznaczyć koniec długoletniego partnerstwa.

Biuletyn OPINIE "Unia Europejska – Afryka. Wyzwania i możliwości współpracy"

Autor: Zespół FAE |
21.07.2007

Afryka od wielu dekad pogrążona jest w chaosie niekończących się konfliktów zbrojnych, a państwa tego kontynentu nie są zdolne do wypracowania mechanizmów sprawnego rządzenia czy efektywnej gospodarki. Na obszarze Afryki skupia się większość poważnych konfliktów zbrojnych (tak o charakterze wewnętrznym, jak i międzynarodowym) współczesnego świata. Wojny te, w powiązaniu z klęskami żywiołowymi, chaosem politycznym i masowymi epidemiami sprawiają, że Afryka stanowi największe na świecie źródło emigrantów, głównie w kierunku najbliższej geograficznie Europy. Sytuacji na kontynencie nie polepsza fakt, że państwa afrykańskie posiadają olbrzymie zasoby surowców naturalnych, w tym także tych o charakterze strategicznym (ropa naftowa, gaz ziemny, metale kolorowe etc.). Co więcej, w ostatnich latach aspekt ten coraz częściej staje się czynnikiem sprawczym nowych napięć, konfliktów i narastającej aktywności podmiotów zewnętrznych w Afryce.

Pomimo niekorzystnego obrazu ogólnej sytuacji geopolitycznej, wzrost gospodarczy Afryki subsaharyjskiej utrzymuje się od kilku lat na poziomie ok. 6% rocznie. Tendencji tej towarzyszą narastające procesy integracyjne , które m.in. przyczyniły się do wzmocnienia działań społeczności międzynarodowej na rzecz rozwoju Afryki.