Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE "Unia Europejska – Afryka. Wyzwania i możliwości współpracy"

Autor: Zespół FAE |
21.07.2007

Afryka od wielu dekad pogrążona jest w chaosie niekończących się konfliktów zbrojnych, a państwa tego kontynentu nie są zdolne do wypracowania mechanizmów sprawnego rządzenia czy efektywnej gospodarki. Na obszarze Afryki skupia się większość poważnych konfliktów zbrojnych (tak o charakterze wewnętrznym, jak i międzynarodowym) współczesnego świata. Wojny te, w powiązaniu z klęskami żywiołowymi, chaosem politycznym i masowymi epidemiami sprawiają, że Afryka stanowi największe na świecie źródło emigrantów, głównie w kierunku najbliższej geograficznie Europy. Sytuacji na kontynencie nie polepsza fakt, że państwa afrykańskie posiadają olbrzymie zasoby surowców naturalnych, w tym także tych o charakterze strategicznym (ropa naftowa, gaz ziemny, metale kolorowe etc.). Co więcej, w ostatnich latach aspekt ten coraz częściej staje się czynnikiem sprawczym nowych napięć, konfliktów i narastającej aktywności podmiotów zewnętrznych w Afryce.

Pomimo niekorzystnego obrazu ogólnej sytuacji geopolitycznej, wzrost gospodarczy Afryki subsaharyjskiej utrzymuje się od kilku lat na poziomie ok. 6% rocznie. Tendencji tej towarzyszą narastające procesy integracyjne , które m.in. przyczyniły się do wzmocnienia działań społeczności międzynarodowej na rzecz rozwoju Afryki.

Roport z konferencji Fundacji Amicus Europae "Budując relacje przyszłości.Unia Europejska i wyzwania Bliskiego Sąsiedztwa"

Autor: Zespół FAE |
12.06.2007
Roport z konferencji Fundacji Amicus Europae

Konferencja „Budując relacje przyszłości. Unia Europejska i wyzwania bliskiego sąsiedztwa” odbyła się w Warszawie w dniu 12 czerwca 2007 r. Był to drugi projekt Fundacji Amicus Europae poświęcony reformie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Konferencję otworzył Prezes Zarządu Fundacji Amicus Europae, Andrzej Majkowski, wyrażając nadzieję, iż temat polityki bliskiego sąsiedztwa wywoła międzynarodową dyskusję i pomoże rozwiązać problemy związane z przekształceniami polityczno-społeczno-ekonomicznymi Europy Środkowo-Wschodniej oraz współpracy z Unią Europejską.

Biuletyn OPINIE Fundacji Amicus Europae "Stosunki polsko - niemieckie. Aktualny stan i europejskie uwarunkowania".

Autor: Zespół FAE |
27.04.2007

Niniejsze opracowanie wykorzystuje tezy i wnioski spotkania dyskusyjnego, które odbyło się z udziałem Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu 3 marca 2007 r. w Fundacji Amicus Europae w Warszawie. W dyskusji uczestniczyli także Jan Barcz, Ireneusz Bil, Marek Borowski, Andrzej Byrt, Waldemar Dubaniowski, Andrzej Majkowski, Witold Małachowski, Sebastian Płóciennik, Mieczysław Rakowski, Andrzej Sakson, Jolanta Szymanek- Deresz.

Dyskusja odbyła się na zasadach Chatham House Rule. Tezy i wnioski zawarte w niniejszym materiale są interpretacją autorów i nie mogą być w jakikolwiek sposób wiązane z osobami dyskutantów.

Raport nt. działalności międzynarodowej Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 1996 – 2005

Autor: Ireneusz Bil |
28.02.2007
Raport nt. działalności międzynarodowej Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 1996 – 2005

Fundacja Amicus Europae przedstawia Państwu Raport Pt. "Działalność międzynarodowa Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 1996 – 2005". Opublikowanie Raportu ma na celu usystematyzowanie oraz upowszechnienie wiedzy na temat dziesięciu lat międzynarodowej aktywności Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Raport Fundacji Amicus Europae "Amerykański projekt systemu obrony przeciwrakietowej (Missile Defense). Implikacje dla Polski"

Autor: Tomasz Otłowski, Ireneusz Bil |
21.02.2007
Raport Fundacji Amicus Europae

Proces negocjacyjny w sprawie ew. uczestnictwa Polski w amerykańskim programie Missile Defense (dalej: tarcza antyrakietowa, MD) wchodzi właśnie w decydującą fazę. Ze względu na wewnątrzamerykańskie uwarunkowania budżetowe i administracyjne, władze RP będą musiały określić swoje stanowisko w tej materii zapewne w ciągu najbliższych kilku miesięcy.