Jesteś na stronie:

Raport Fundacji Amicus Europae "Bieda i wykluczenie społeczne"

W 2010 roku została przyjęta przez Komisję Europejską strategia Europa 2020, której jednym z głównych celów jest inclusive growth (a więc wzrost gospodarczy, z którego owoców korzysta całe społeczeństwo; wzrost przeciwdziałający wykluczeniu). Unia zamierza m.in. w ramach nowej strategii zmniejszyć relatywne ubóstwo w całej UE o 20 mln osób. Ponadto miniony 2010 rok został przez Unię Europejską ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Oba zdarzenia świadczą o znaczeniu tego problemu dla realizowanych przez Unię strategii rozwojowych. Jest to także niewątpliwie powód do podjęcia tego zagadnienia w Polsce, tak przez placówki badawcze, jak i organizacje pozarządowe. Wydaje się jednak, że istnieją inne, co najmniej równie ważne przesłanki, dla których w Polsce warto, a nawet trzeba, zajmować się biedą i wykluczeniem społecznym na poziomie nie tylko doraźnych działań filantropijnych, ale także na poziomie systemowym – poszukiwania właściwej strategii rozwoju społecznego.

Najważniejszą taką przesłanką skłaniającą do pilnego i dogłębnego zajęcia się tym tematem jest ponadprzeciętne nasilenie zjawiska biedy i wykluczenia w naszym kraju. W odczuciu zarówno ważnych grup społecznych, jak i wielu ekspertów czyni to system społeczny w Polsce nie tylko niesprawiedliwym, ale sprawia także, że zrównoważony wzrost gospodarczy staje się utrudniony i nie osiąga optymalnego poziomu. Problem wykluczenia i ubóstwa jest jednym z najważniejszych w tradycji socjaldemokratycznej, bliskiej autorom Raportu i ideowym fundamentom Fundacji Amicus Europae oraz niemieckiej Fundacji im. Friedricha Eberta. Co więcej, kraje które realizowały w najpełniejszym stopniu socjaldemokratyczny model polityki społecznej miały w walce z wykluczeniem i ubóstwem największe osiągnięcia. Warto sięgnąć do tej tradycji, jednocześnie otwierając się na formy walki z wykluczeniem o innym ideowym rodowodzie.

Opis i wyjaśnienie tych zależności ma prowadzić do oceny polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu oraz sformułowania rekomendacji.