Międzynarodowa Grupa Zadaniowa ds. Białorusi

Międzynarodowa Grupa Zadaniowa ds. Białorusi to wspólny projekt Węgierskiego Międzynarodowego Centrum na Rzecz Przemian Demokratycznych (ICDT) oraz Fundacji Amicus Europae, przy wsparciu i współpracy innych instytucji (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii, the Eastern Europe Studies Center (EESC), German Marshall Fund of the United States.)
 

Celem Grupy było przeprowadzenie analizy sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej Białorusi oraz wypracowanie strategii działań wspólnoty międzynarodowej wobec Białorusi. Przewodniczącym Zespołu Zadaniowego ds. Białorusi był Aleksander Kwaśniewski, b. Prezydent RP (1995-2005), a w jego skład weszli m.in. Emil Constantinescu b. prezydent Rumunii; Borys Tarasiuk, b. minister spraw zagranicznych Ukrainy; Nadieżda Mihajlowa, b. minister spraw zagranicznych Bułgarii; Antanas Valionis b. minister spraw zagranicznych Litwy; Janusz Onyszkiewicz i in.
 

W ramach projektu odbyło się szereg spotkań Grupy (m.in. w Wilnie, Warszawie, i Budapeszcie). Fundacja Amicus Europae była gospodarzem drugiego spotkania, które odbyło się w dniach 7–9 marca 2008 r. w Warszawie. Podczas warszawskiego spotkania Zespołu Zadaniowego szeroko dyskutowano propozycje działań politycznych w ramach nowej strategii wobec Białorusi; opracowano także wstępny projekt końcowego raportu w tej sprawie. Uczestnicy narady zapoznali się z szeregiem opracowań analitycznych, dotyczących sytuacji na Białorusi i jej polityki zagranicznej, wysłuchali również opinii na ten temat wygłoszonych przez ekspertów zewnętrznych. Uczestnicy spotkania Zespołu Zadaniowego ds. Białorusi zostali także przyjęci przez Ministra Spraw Zagranicznych RP, Radosława Sikorskiego.
 

Najważniejsze opinie, wnioski i rekomendacje Raportu zostały opublikowane w Raporcie pt. A European Alternative for Belarus., który ukazał się w grudniu 2008 r. oraz został przekazany do wszystkich stolic, instytucji europejskich i ośrodków opiniotwórczych w Europie.