Jesteś na stronie:

Akademia Demokracji Socjalnej

W dniach 16-18 marca 2018 r. odbył się kolejny zjazd Akademii Demokracji Socjalnej. Wśród wykładowców zaproszonych byli m.in. Amb. Marek Grela, Kinga Schlesinger, wicedyrektor Biura KE w Polsce, Iwona Reichardt, Agnieszka Bryc, Bartosz Rydliński. Dyr.FAE Ireneusz Bil moderował główną dyskusję „Jak informować o Unii Europejskiej”. 
 
 
Projekt "Akademia Demokracji Socjalnej" ma na celu edukację polityczną dla osób zaangażowanych politycznie, społecznie i udzielających się w mediach. Celem jest przywrócenie pojęcia demokracji socjalnej do debaty na temat współczesnej aktywności politycznej. Demokracja socjalna to coś więcej niż ruch polityczny socjaldemokracji. W koncepcji tej zawierają się wszystkie aspekty sprawnie funkcjonującego, włączającego systemu demokratycznego opartego na zasadach wolności, sprawiedliwości i solidarności.
 
Akademia jest okazją do spotkania przedstawicieli i przedstawicielek różnych partii politycznych, ruchów społecznych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i mediów, tak by wzmocnić istniejące oraz stworzyć nowe więzi między tymi różnymi rodzajami aktywności w życiu publicznym. Głównym organizatorem Akademii jest polskie biuro Fundacji im. Friedricha Eberta, a wśród innych partnerów (oprócz FAE) są Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a (OMS Lassalle), Krytyka Polityczna, Fundacja Centrum im. Ignacego Daszyńskiego (CID), Międzynarodowe Centrum ds. Badań i Analiz (ICRA) oraz Fundacja Global.Lab. Wszyscy partnerzy są zaangażowani w proces kształtowania programu Akademii oraz w proces rekrutacji uczestników i uczestniczek.
 
Główne cele Akademii:
 
Głębsze rozumienie i zdolność posługiwania się podstawowymi wartościami demokracji socjalnej;
Poszerzenie wiedzy z zakresu historycznych kontekstów oraz wielości prądów wewnątrz socjaldemokratycznego ruchu politycznego;
Poszerzenie wiedzy i poprawa zdolności formułowania odpowiedzi na najpilniejsze problemy społeczno-gospodarcze i polityczne z punktu widzenia demokracji socjalnej;
Rozwój umiejętności komunikacyjnych.
Najważniejsze zdolności i umiejętności:
 
Absolwent/ka Akademii:
 
rozpoznaje podstawowe wartości demokracji socjalnej i potrafi się do nich odnieść;
wie, jak wartości te przekładają się na praktykę (potrafi wskazać przykłady);
potrafi z łatwością sformułować propozycje reakcji na problemy społeczno-gospodarcze i polityczne z punktu widzenia demokracji socjalnej;
potrafi dyskutować na temat wartości i wyżej wymienionych rozwiązań;
potrafi przedstawiać swoje argumenty podczas wystąpień publicznych;
potrafi angażować do działania innych, nawiązywać współpracę.
PROGRAM
 
Akademia składa się z pięciu modułów szkoleniowych. Każdy z nich zorganizowany będzie przez FES we współpracy z jednym lub dwoma partnerami:
 
Wartości podstawowe: wolność, sprawiedliwość, solidarność – 29 września – 1 października 2017– OMS Lassalle
Demokracja parlamentarna i partie polityczne – 9-11 listopada 2017 – CID
Państwo opiekuńcze i gospodarka rynkowa – 12-14 stycznia 2018 – ICRA
 Demokracja i społeczeństwo polityczne – 16-18 lutego 2018 – Krytyka Polityczna
 Integracja europejska i progresywna polityka zagraniczna – 16-18 marca 2018 – Amicus Europae i Global.Lab
Każdy moduł rozpocznie się w piątek po południu (wyjazd autobusu spod Muzeum Techniki, Plac Defilad, o godzinie 15.00), a skończy w niedzielę po obiedzie (przyjazd autobusem do centrum Warszawy około 16.00). Akademia będzie się odbywać w hotelu/centrum konferencyjnym niedaleko Warszawy.
 
METODY
 
Uczestnicy i uczestniczki powinni rozwinąć wyżej wymienione zdolności i umiejętności poprzez:
 
aktywne metody nauczania (jak symulacje, gry, zadania indywidualne i grupowe, moderowana dyskusja);
wykłady i seminaria;
warsztaty umiejętnościowe.
Dla każdego modułu przygotowany zostanie reader zawierający zestaw lektur obowiązkowych. Wyboru tekstów dokonują organizatorzy w porozumieniu ze wszystkimi partnerami oraz prowadzącymi zajęcia. Przygotowując Akademię z punktu widzenia metod, organizatorzy współpracują z trenerami i trenerkami doświadczonymi w edukacji dorosłych. Będą oni nadzorować przebieg zajęć oraz dokonają ewaluacji każdego modułu oraz całego cyklu Akademii.
 
GRUPY DOCELOWE I REKRUTACJA
 
Akademia otwarta jest na uczestników i uczestniczki posiadających już pewne doświadczenie w działalności społecznej, politycznej lub medialnej. Nie wprowadzamy żadnych granic wiekowych, natomiast przyjmujemy zasadę, że pod względem płci nierównowaga nie może przekroczyć wartości 60/40 procent.