Jesteś na stronie:

Raport Fundacji Amicus Europae "Afganistan po zakonczeniu misji ISAF - szanse i wyzwania"

Autor: Opracowanie merytoryczne i redakcja: Jakub Gajda, Tomasz Otłowski, Ireneusz Bil; Współautorzy: Jadwiga Pstrusińska, Aleksander Głogowski, Mateusz Mikołaj Kłagisz, Marcin Krzyżanowski, Patryk Kugiel, Maciej Raś, Szymon Skalski |
29.12.2014
Raport Fundacji Amicus Europae

Raport ten jest pokłosiem dyskusji ekspertów, która miała miejsce w październiku 2014 r. podczas seminarium eksperckiego w Fundacji Amicus Europae. Publikacja niniejsza jest próbą bilansu i podsumowaniem efektów 13-letniego zaangażowania społeczności międzynarodowej w Afganistanie pod szyldem ISAF, a także swoistym “raportem otwarcia” przed kolejnym rozdziałem w historii Afganistanu. To także próba zarysowania możliwych scenariuszy dalszego rozwoju sytuacji w Afganistanie i jego najbliższym otoczeniu międzynarodowym.

Mamy nadzieję, że raport stanowić będzie dla Państwa bogate źródło informacji i inspiracji do przemyśleń na temat sytuacji w Afganistanie i jego regionie.

Raport Fundacji Amicus Europae "Konflikt na Ukrainie a sytuacja strategiczna na obszarze postradzieckim"

Autor: Opracowanie merytoryczne i redakcja: Adam Kowalczyk, Tomasz Otłowski, Ireneusz Bil; Współautorzy: Jędrzej Czerep, Jakub Gajda, Paweł Godlewski, Andrzej Kozłowski, Maciej Raś |
05.11.2014
Raport Fundacji Amicus Europae

Raport „Konflikt na Ukrainie a sytuacja strategiczna na obszarze postradzieckim” to efekt dyskusji ekspertów, zajmujących się na co dzień regionem Europy Wschodniej i Azji centralnej. debata miała miejsce w maju 2014 r. – a więc jeszcze przed dramatycznym zaostrzeniem konfliktu na Ukrainie, spowodowanym zestrzeleniem przez separatystów samolotu malezyjskich linii lotniczych (lipiec br.) i jawnym wtargnięciem sił zbrojnych FR na obszar wschodniej Ukrainy (sierpień br.).

Raport Fundacji Amicus Europae, który oddajemy w Państwa ręce, nie jest więc próbą kompleksowej analizy sytuacji na obszarze postradzieckim, ani też – będących jej głównym katalizatorem – wydarzeń na Ukrainie.

Niniejsza publikacja Fundacji jest – niczym album fotograficzny – zapisem stanu faktycznego „tu i teraz”, dokumentującym stan wydarzeń, procesów politycznych i strategicznych oraz faktów, które miały miejsce w pierwszej połowie obecnego roku. Biorąc pod uwagę niezwykłą dynamikę i dramaturgię wydarzeń na Ukrainie, Raport oddaje więc rzeczywistość międzynarodową obszaru postradzieckiego z chwili swego tworzenia – a więc połowy obecnego roku. tak więc w chwili, gdy czytacie Państwo treść naszej publikacji, w wielu aspektach i kwestiach może nie oddawać już ona stanu faktycznego. tym niemniej jesteśmy przekonani, że Raport ma dużą wartość poznawczą i naukowo- badawczą, jako próba analizy i oceny wydarzeń i procesów, zachodzących tuż za naszą wschodnią granicą.

Raport Fundacji Amicus Europae "Azja Wschodnia jako nowe centrum globalnej polityki"

Autor: Opracowanie merytoryczne i redakcja: Rafał Ciastoń, Tomasz Otłowski, Ireneusz Bil; Współautorzy: Nicolas Levi, Dominik Mierzejewski, Oskar Pietrewicz, Małgorzata Citko, Michał Jarocki |
19.12.2013
Raport Fundacji Amicus Europae

Wiek XXI będzie wiekiem Azji. Powyższe twierdzenie wkroczyło na salony polityki międzynarodowej pod koniec ubiegłego stulecia i było (wciąż jest) uzasadniane w głównej mierze wskaźnikami makroekonomicznymi kluczowych państw regionu. Niezależnie jednak od tego, czy na przedmiotowy proces będziemy patrzeć jako na swoisty „powrót do normalności”, kończący okres niespotykanej w dziejach świata gospodarczej aberracji, jaką była trwająca ponad dwa stulecia supremacja państw Zachodniej Europy, a następnie Stanów Zjednoczonych Ameryki, czy też jako na całkowicie nowy etap stosunków międzynarodowych – czynić to winniśmy z należytą uwagą i rzetelnością. Poniższy raport jest próbą takiego właśnie spojrzenia, spojrzenia całościowego i wielowymiarowego, skupiającego się zarówno na wątkach gospodarczych, społeczno-kulturowych, jak też geopolitycznych i stricte militarnych.

Aby scharakteryzować region i relacje w nim panujące, przyjrzeć należy się przede wszystkim głównym graczom. Chińska Republika Ludowa i Japonia to dwa czołowe, choć mocno się różniące, mocarstwa Azji Wschodniej, tak więc naturalnym jest poświęcenie im w niniejszym opracowaniu osobnych rozdziałów. Nie można jednakże mówić o Azji Wschodniej w oderwaniu od szerszej kategorii, jaką stanowi region Azji i Pacyfiku i nie uwzględniając zaangażowania w tamtejszy regionalny kompleks bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, wciąż jedynego mocarstwa o w pełni światowym zasięgu i interesach. Stąd też pierwszą część raportu zamyka rozdział poświęcony właśnie amerykańskiemu „przebalansowaniu” ku Azji i jego przyczynom.

Celem drugiej części opracowania jest przedstawienie skróconej charakterystyki głównych problemów regionu. I znów mamy tu do czynienia ze spojrzeniem przekrojowym i wielowymiarowym – poczynając od sporów terytorialnych,. dotyczących archipelagów: Spratly, Wysp Paracelskich i Senkaku/Diaoyu, poprzez rzadko poruszane kwestie gospodarki Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, aż po chińskie spojrzenie na region i własną w nim rolę.
Zapraszamy do lektury