Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE "Unia Europejska – Afryka. Wyzwania i możliwości współpracy"

Autor: Zespół FAE |
21.07.2007

Afryka od wielu dekad pogrążona jest w chaosie niekończących się konfliktów zbrojnych, a państwa tego kontynentu nie są zdolne do wypracowania mechanizmów sprawnego rządzenia czy efektywnej gospodarki. Na obszarze Afryki skupia się większość poważnych konfliktów zbrojnych (tak o charakterze wewnętrznym, jak i międzynarodowym) współczesnego świata. Wojny te, w powiązaniu z klęskami żywiołowymi, chaosem politycznym i masowymi epidemiami sprawiają, że Afryka stanowi największe na świecie źródło emigrantów, głównie w kierunku najbliższej geograficznie Europy. Sytuacji na kontynencie nie polepsza fakt, że państwa afrykańskie posiadają olbrzymie zasoby surowców naturalnych, w tym także tych o charakterze strategicznym (ropa naftowa, gaz ziemny, metale kolorowe etc.). Co więcej, w ostatnich latach aspekt ten coraz częściej staje się czynnikiem sprawczym nowych napięć, konfliktów i narastającej aktywności podmiotów zewnętrznych w Afryce.

Pomimo niekorzystnego obrazu ogólnej sytuacji geopolitycznej, wzrost gospodarczy Afryki subsaharyjskiej utrzymuje się od kilku lat na poziomie ok. 6% rocznie. Tendencji tej towarzyszą narastające procesy integracyjne , które m.in. przyczyniły się do wzmocnienia działań społeczności międzynarodowej na rzecz rozwoju Afryki.

Biuletyn OPINIE Fundacji Amicus Europae "Stosunki polsko - niemieckie. Aktualny stan i europejskie uwarunkowania".

Autor: Zespół FAE |
27.04.2007

Niniejsze opracowanie wykorzystuje tezy i wnioski spotkania dyskusyjnego, które odbyło się z udziałem Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu 3 marca 2007 r. w Fundacji Amicus Europae w Warszawie. W dyskusji uczestniczyli także Jan Barcz, Ireneusz Bil, Marek Borowski, Andrzej Byrt, Waldemar Dubaniowski, Andrzej Majkowski, Witold Małachowski, Sebastian Płóciennik, Mieczysław Rakowski, Andrzej Sakson, Jolanta Szymanek- Deresz.

Dyskusja odbyła się na zasadach Chatham House Rule. Tezy i wnioski zawarte w niniejszym materiale są interpretacją autorów i nie mogą być w jakikolwiek sposób wiązane z osobami dyskutantów.